Naar inhoud

Praktisch

Autonoom Gemeentebedrijf Geel

Werft 20
2440 Geel


Autonoom Gemeentebedrijf Geel

Het 'Autonoom Gemeentebedrijf Geel' is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van Geel van 4 oktober 2004. De zetel van het bedrijf is gevestigd te, 2440 Geel, Werft 20.

§ 1. Het bedrijf heeft als doel het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium behorend tot het openbaar en het privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop het, ongeacht de rechtstechniek, door de stad een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend, evenals de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten.

§ 2. Ter realisering van de in § 1 vermelde doelstellingen, wordt het bedrijf opgericht voor de activiteiten bedoeld in artikel 1, 7°, 8° en 15° van het koninklijk besluit van 10 april 1995, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 maart 1999 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten, te weten de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten; het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische behandelingen betreffende deze onroerende goederen.

§ 3. Het bedrijf mag, binnen de grenzen van zijn doel, vrij beslissen over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn lichamelijke en onlichamelijke goederen, de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering. Het mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlenging en beëindiging van concessies, en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten en andere effecten.

Het bedrijf kan, ingevolge artikel 263sexies, § 1, tweede lid van de nieuwe gemeentewet, na machtiging door de Vlaamse regering, over gaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen.

Voor lokale PPS-projecten in de zin van het decreet betreffende de publiek-private samenwerking kan het bedrijf en haar filialen ingevolge artikel 263sexies, §1, derde lid van de nieuwe gemeentewet, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voorzover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen.

Het is bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het eigenaar is. Binnen de grenzen van zijn doel kan het bedrijf met betrekking tot de eigen goederen en de goederen van de stad optreden als bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende rechten of handelsfondsen, instaan voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, en het “syndicschap” van onroerende goederen in mede-eigendom uitoefenen; het bedrijf, de leden van zijn organen, zijn personeel en zijn andere vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan de regelgeving tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

 

Concreet gaat het om AGB sport en AGB cultuur:

 

AGB Sport

014 56 67 00

sport@geel.be

 

AGB Cultuur

014 56 66 60

info.dewerft@geel.be

Bevoegdheden